Resistens i Candida fra bloddyrkninger i Danmark

Invasiv candidiasis er blandt de mest alvorlige Candida infektioner og har en høj dødelighed (op til 40 %) trods behandling med lægelige svampemidler (antimykotika). Derfor overvåges disse infektioner nøje i Danmark.

Overvågningsprogrammet har eksisteret siden 2003 og baserer sig på frivillig indrapportering og indsendelse af blodisolater fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger. Overvågningen dækker hele befolkningen og inkluderer blandt andet resistensbestemmelse og opgørelser over antimykotika forbrug i primær sektoren såvel som hospitalssektoren. Udvikling over tid og epidemiologiske trends rapporteres både i Danmark og internationale, videnskabelige publikationer.

Indtil 2011 så vi i Danmark en stor stigning i antallet af nye tilfælde med Candida infektioner. Særligt hos kritisk syge og især blandt mave-tarm-kirurgiske patienter blev dette observeret, og for de 80-89 årige har stigningen været markant. De seneste år er udviklingen dog stabiliseret, men Danmark er stadig det land i Norden med højest forekomst og ligger tilmed højt i incidens (antal nye tilfælde i befolkningen pr. år) sammenlignet med resten af verden. I 2011 var incidensen den højeste med 10,1 tilfælde per 100.000 indbyggere, sidenhen er den faldet til ca. 8 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Den mest dominerende art er C. albicans, der dog er faldet fra at udgøre 65 % i starten af overvågningen i 2003 til 43 % ved sidste opgørelse i 2015 og C. glabrata, hvor andelen tilsvarende er steget stødt i samme periode, fra ca. 18 % til 34 %. C. glabrata har nedsat følsomhed overfor fluconazol, det mest brugte svampemiddel i Danmark. Forbruget af fluconazol steg markant fra 2003 til 2013 (hvorefter det er nivelleret) og det må formodes at den stigende forekomst af C. glabrata i invasive infektioner er associeret hermed.

Danmark har et usædvanligt højt forbrug af svampemidler, når sammenlignet med de andre nordiske lande. Især forbruget af fluconazol er markant højere.

diagram fluconazol use scandinavia
Forbrug af fluconazol i Norden. GP = forbrug i primær sektoren i Danmark, Hosp = Hospitalsforbrug i Danmark. Forbruget er opgjort i Definerede døgndoser pr. 1000 indbyggere pr. år.
 

Forbruget af itraconazol er også højt i Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Forbruget er især højt i primærsektoren, men er dog gradvist faldet de seneste år. Læs mere i DANMAP 2017.

C. auris er en ny-erkendt højresistent candida, der har været forbundet med hospitals-udbrud over hele verden. Der er endnu ikke fundet tilfælde med infektioner med C. auris i Danmark. Du kan læse mere om C. auris i "Orientering on C. auris SSI juli 2019"