Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Forekomsten af infektioner med carbapenemase-producerende organismer (CPO) er steget over de senere år i Danmark, og der er rapporteret om udbrud både på og mellem hospitaler. CPO har været anmeldepligtig siden den 5. september 2018, og der er findes en vejledning om forebyggelse af spredning af CPO.

Carbapenemase-producerende organismer i Danmark

Antibiotika, der tilhører gruppen af carbapenemer, anvendes til at behandle alvorlige infektioner med bakterier, der er modstandsdygtige over for en lang række antibiotika (de betegnes derfor som værende multiresistente). Carbapenemer er således den bedste og foretrukne mulighed i behandlingen af multiresistente bakterier af den type, der nedbryder bredspektret beta-lactam antibiotika - de såkaldte ESBL-producerende bakterier som fx E. coli bakterier (EPI-NYT 39b/2012).

CPO (carbapenemase-producerende organismer) er multiresistente bakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af infektioner. CPO kan opdeles i to hovedgrupper:

  1. Tarmbakterier: carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE), fx Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae
  2. Miljøbakterier: Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii

CPE-betegnelsen anvendes, når det drejer sig om tarmbakterier, og de udgør således en delmængde af CPO.

De kendte danske tilfælde af CPO har primært været erhvervet i udlandet, men i de seneste år har der også været en del tilfælde uden forudgående udenlandsrejse, hvor smitten kan spores til sygehuse i Danmark. Udover at CPO kan spredes fra patient til patient, kan selve carbapenemase-genet også overføres til andre bakterier hos den enkelte patient. Dette kan foregå steder, hvor der er mange bakterier til stede, fx i tarmen eller i sår. I Danmark har vi fx observeret patienter, hvor et carbapenemase-gen var blevet spredt fra én bakterieart til i alt 4 forskellige andre bakteriearter (DANMAP-rapporterne).

Infektionshygiejniske retningslinjer for CPO

Omkring de infektionshygiejne for CPO henvises der til CEI's hjemmeside.

CPO-vejledning

Carbapenemase-producerende organismer, CPO-vejledning til håndtering og bekendtgørelse om anmeldelse af er udkommet den 5. september 2018. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor bekendtgørelse og vejledning samt bilag er tilgængelige.

Indsendelse af CPO-isolater til SSI

Laboratorier, der udfører undersøgelser for CPO, skal løbende indberette påvisning af alle typer af CPO til Statens Serum Institut og skal indsende isolat til Statens Serum Institut, Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens, Artillerivej 5, Bygning 211/rum 101A.

Isolatet sendes sammen med følgende oplysninger der tilføjes på Statens Serum Instituts ”Blanket 9”:

  1. arten/species af den fundne
  2. CPO-type (carbapenemase-type), hvis denne er påvist af laboratoriet (tilføjes i ”andet” på blanket 9).
  3. patientens cpr-nummer og fulde navn
  4. prøvens art
  5. dato for prøvens modtagelse i det diagnostiske laboratorium
  6. rekvirent
  7. husstandslignende kontakt med kendt CPO-positiv person (tilføjes under kliniske oplysninger på blanket 9, såfremt oplysningerne er tilgængelige for det diagnostiske laboratorium)
  8. udlandsrejse inden for det seneste halve år (tilføjes under kliniske oplysninger på blanket 9, såfremt oplysningerne er tilgængelige for det diagnostiske laboratorium).

Konfirmerede prøver vil blive registreret som tilfælde, hvis der ikke foreligger et tidligere prøvesvar med den samme CPO. Alle tilfælde skal indberettes første gang, der konstateres en positiv prøve hos en person. Anmeldelse skal foretages igen, hvis der påvises en ny art med carbapenemase-gen eller et nyt carbapenemase-gen, der ikke tidligere har været påvist hos personen. For patienter, der efter ét år eller senere igen får påvist CPO, indsendes et nyt isolat mv. til Statens Serum Institut uanset CPO-type.

Anmeldelse af CPE

Den læge, der foretager undersøgelse af en person for CPO, skal skriftligt anmelde dette, såfremt prøven findes positiv for CPE. Alle tilfælde skal anmeldes første gang, der konstateres en positiv prøve hos en person. Anmeldelse skal foretages igen, hvis der påvises en ny enterobakerie-art eller et ny carbapenemase-gen. Ved behov for afklaring af om tilfældet er meldepligtigt, kontaktes den klinisk mikrobiologiske afdeling.

Tilfældet af CPE skal anmeldes, uanset om det drejer sig om klinisk infektion eller asymptomatisk bærertilstand.

Anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).