Udbredelse af MRSA

Antallet af MRSA tilfælde har i Danmark været stigende igennem flere år. Det er først og fremmest samfundserhvervet MRSA samt husdyr-MRSA, der stiger, mens antallet af hospitalserhvervede tilfælde fortsat er meget lavt.

Antallet af nye MRSA tilfælde er steget fra 662 personer i 2007 til 2103 personer i 2013. Størstedelen af MRSA-tilfældene erhverves i Danmark, og mens der er set en stabil lav forekomst af hospitalserhvervede MRSA, så har der været en kraftig stigning i samfundserhvervet MRSA samt MRSA 398.

For samfundserhvervet MRSA formodes en hel del af tilfældene at have relation til kontakt til udlandet, fx i forbindelse med familiebesøg dels direkte dels som følge af viderespredning i egen husstand. Kontakt til svin med MRSA er den anden kilde til stigende MRSA hyppighed. I 2013 udgjorde disse over 30 % af samtlige nye MRSA- tilfælde.

Stigningen har været særligt kraftig i 2013 og 2014. Årsagen til dette er først og fremmest, at det i december 2012 blev et krav, at alle, der indlægges på et hospital, screenes for MRSA, hvis de har kontakt til svin eller bor i husstand med en, der arbejder med svin. Dette har især øget antallet af påviste, raske bærere af MRSA 398. Men der er også fundet flere personer med infektion på diagnosetidspunktet.

Det skyldes formentlig, at der er stadigt flere svinebesætninger, som er positive for MRSA 398. I 2014 viste en stikprøveundersøgelse på 206 slagtesvinsbesætninger og 72 avls- og opformeringsgårde, at hhv. 63 % og 68 % af gårdene var MRSA positive.

Den lave forekomst på hospitaler skyldes de danske MRSA retningslinjer kombineret med det høje niveau af hospitalshygiejne, vi har i Danmark. Smitte til andre i husstanden er meget almindeligt, se under smitteforhold.

Menuerne nedenfor beskriver og viser antal nye (1. gangs) tilfælde af MRSA (inkl. MRSA-type CC398) i perioden 2007-2017 fordelt efter epidemiologisk klassifikation, køn, alder samt geografisk lokalisation.

Epidemiologisk klassifikation

Figur 1. Antal nye MRSA tilfælde per år efter epidemiologisk klassifikation, 2007-2017

MRSA epidemiology classification 

Køn

Der har gennem alle årene 2007-17 været fundet lidt flere tilfælde blandt mænd end kvinder. Næsten 50 % af tilfældene er fundet i aldersgruppen 15-54 år, men MRSA findes i alle aldre.

Figur 2. Antal nye MRSA tilfælde per år fordelt på køn, 2007-2017

MRSA diagram gender

Alder

Figur 3. Antal nye MRSA tilfælde per år fordelt på aldersgrupper, 2007-2017

MRSA cases age

Geografisk forekomst

 MRSA forekommer i alle landsdele, men der er stor forskel på hyppigheden. Desuden er der stor regional forskel i forekomsten af human MRSA (dvs. ikke LA-MRSA), som især ses i storbyer, mens MRSA 398 specielt ses i områder med stor svinetæthed.

Figur 4. Antal nye MRSA tilfælde per år fordelt på geografisk forekomst, 2007-2017

MRSA geographical prevalence


MRSA i Europa og på globalt plan

 

Trods den store stigning i antallet af MRSA tilfælde, er forekomsten i Danmark (og de øvrige nordiske lande) fortsat lav sammenlignet med de fleste andre lande.

MRSA EU cases 2017

MRSA-forekomsten i Danmark er fortsat lav sammenlignet med andre lande.

Det europæiske forebyggelsescenter ECDC udgav i 2015 en oversigt over MRSA i EU, Antimicrobial resistance surveillance in Europe, 2015. Oversigten viser, at Danmark fortsat ligger lavt i forhold til de fleste andre europæiske lande. Mens hele 16,8 % af prøver fra patienter med stafylokok blodforgiftning i Europa var MRSA i 2015, var andelen kun 1,6 % i Danmark.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udgav i april 2014 for første gang en rapport, hvor man har undersøgt omfanget af antibiotikaresistens på verdensplan. I rapporten konkluderes det på baggrund af data fra 114 lande, at antibiotikaresistens findes i varierende, men ofte alarmerende grad overalt i verden.
I rapporten findes der data for 7 forskellige bakterier, herunder MRSA, som alle kan resultere i infektioner, som er svære at behandle pga. resistens over for antibiotika. Rapporten viser, at forekomsten af MRSA i alle WHO regionerne er over 20 %, men i visse regioner helt oppe på 80 % fx USA, Afrika og Asien.