Risiko for smitte med husdyr-MRSA

Langt hovedparten af de personer, der er positive for husdyr-MRSA, har enten direkte kontakt til svin eller deler husstand med en person med svinekontakt.

Smitte til mennesker med kontakt til MRSA positive dyr

Direkte kontakt til svin er den overvejende årsag til at blive positiv for husdyr-MRSA. Hvis man bor i husstand med en person med svinekontakt, har man også øget risiko for at blive positiv for husdyr-MRSA.

I 2017 havde 84% af de personer, som blev testet positive for husdyr-MRSA, enten direkte (65 %) eller indirekte (19 %) kontakt til husdyr (primært svin).

Smitte fra mink

Kontakt til mink er også en risikofaktor, dog betydeligt mindre. I alt er der siden 2009 oplyst kontakt til mink hos 134 personer. I 25 af de 134 tilfælde har der imidlertid samtidigt været kontakt til svin. Mink er tilsyneladende kun sjældent bærer af MRSA. Minkfoderet, som blandt andet består af slagteaffald, er i stedet mistænkt for at være en smittekilde.

Smitte med husdyr-MRSA ved staldbesøg

Mennesker, der ikke regelmæssigt er udsat for husdyr-MRSA, taber oftest bakterien spontant inden for få dage. Der er således i praksis kun lille risiko for at blive bærer ved enkeltstående besøg i en svinebesætning. Men smittede personer kan smitte videre til andre mennesker.

Smitte til mennesker uden kontakt til MRSA positive dyr

Smittede personer uden kontakt til svin udgør 10-20 % og har været kendt siden de første tilfælde af husdyr-MRSA.
I 2017 var der 193 personer (16 %), som var positive for husdyr-MRSA, som ikke havde haft kontakt med svin. For 92 af disse var der et formodet smittested/smittekilde, mens smittekilden var ukendt hos 101 personer.

Tabel 1. Angivelse af mulig smittekilde for personer smittet med MRSA CC398 uden kendt direkte eller indirekte kontakt med svin i 2017

Smittekilde Antal personer Kommentarer
Smitte i udlandet 4  
Husstandskontakt 36 Dette er personer, hvor CC398 findes hos flere i samme familie uden kontakt til svin – her karakteriseres den 1. person efter anmeldelsen – de efterfølgende som husstandskontakter
Arbejdsrelateret 26  
Smittet på hospital/plejehjem/behandler 26  
Del af kendt udbrud i omgivelserne 0  
Total 92  

Husdyr-MRSA positive personer, der ikke har kontakt til svin, bor primært i områder, hvor der i forvejen er fundet husdyr-MRSA hos personer med svinekontakt.

Smittevejen for personer uden kontakt til svin er ofte ukendt. MRSA bakterier smitter først og fremmest via direkte kontakt med andre mennesker, og smittevejen i disse tilfælde kan derfor være som følge af social kontakt i lokalsamfundet med mennesker, der er positive for MRSA. Det kan imidlertid også være som følge af kontakt med ting i miljøet, der er forurenet med MRSA.

Risikoen for smitte fra miljøet

Der er ikke noget der tyder på, at risikoen for smitte som følge af miljø, der er positivt for MRSA, er en væsentlig smittekilde i Danmark. Man ved, at S. aureus/MRSA kan overleve i længere tid på overflader, MRSA er i udlandet fundet op til 300 m fra kalkun- og kyllingebesætninger og 150 m fra svinebesætninger i vindretningen, MRSA findes også i gylle, men man har ikke fundet flere tilfælde blandt naboer til svinebesætninger end i baggrundsbefolkningen på landet.

Risikoen for smitte fra kød

Selvom en betydelig del af kød fra svin og specielt udenlandsk fjerkræ er positivt for husdyr-MRSA, vurderes risikoen for smitte via kød at være begrænset.
Det at spise tilberedt kød anses ikke for en naturlig smittevej for S. aureus. Derfor er det ved håndteringen af det rå kød, at der kan være en risiko for enten at få en infektion (f.eks. ved at få bakterien i et åbent sår) eller blive bærer af bakterien (f.eks. ved forurening af næsen).

Dette støttes af udbredelsen af husdyr-MRSA, der viser, at husdyr-MRSA stort set ikke findes hos borgere i fx København, Nord- og Østsjælland, hvor der er stor befolkningstæthed. Læs mere om forekomsten af husdyr-MRSA hos mennesker.

Håndtering af kød på slagterier og hos slagtere

Udenlandske studier har vist, at slagteriarbejdere med kontakt til levende svin har øget risiko for at blive bærere af MRSA. Derimod har slagteriarbejdere uden kontakt til levende svin kun lille risiko for at bære MRSA. Der er ikke i Danmark foretaget tilsvarende systematiske undersøgelser.

Ud fra anmeldelserne fremgår det i enkelte tilfælde, at håndtering af kød er mistænkt som årsag til infektion. Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at håndtering af kød fx på slagteri eller anden fødevarevirksomhed er en kvantitativ risikofaktor.

Sundhedssektorerhvervede tilfælde af husdyr-MRSA

Antallet af husdyr-MRSA tilfælde erhvervet på plejehjem eller på hospital er meget lavt.

Tabel 2. Antal husdyr-MRSA tilfælde som følge af smitte på plejehjem eller hospitaler, 2007-2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017
Plejehjem                      
Alle husdyr-MRSA 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2
- heraf infektioner 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2
Hospitaler                      
Alle husdyr-MRSA 0 2 0 1 3 5 2 7 10 7 9
- heraf infektioner 0 2 0 1 3 4 1 5 4 6 5