Udbredelse af husdyr-MRSA

I Danmark er MRSA CC398 primært fundet hos svin. Første tilfælde blandt svin i Danmark blev fundet i 2007.

Der er meget, der tyder på, at udbredelsen i danske svinebesætninger i 2006-2007 var relativ beskeden, hvilket er i kontrast til Holland, hvor 60-80 % af besætninger allerede på det tidspunkt var smittede.
I 2014 viste en stikprøveundersøgelse af 72 avls- og opformeringsgårde, at 63% var MRSA positive og i 2016 viste en stikprøveundersøgelse af 221 slagtesvinsbesætninger at 88% var positive.
Ligeledes blev 65 økologisk svinegårde undersøgt i 2014, og her fandt man, at 4 (6%) var positive for husdyr-MRSA CC398.

I 2015 blev forskellige dyrearter undersøgt

Dyreart Testet  Positive prøver 
Fjerkræ 54 flokke 1 (2 %)
Økologiske svin 64 besætninger 4 (6 %)
Slagtekalve 50 besætninger 5 (12 %)
Malkekvæg 50 tankmælkprøver 1 (2 %)
Mink 50 farme 8 (16 %)
Heste 401 heste fra 74 gårde 17 (4 %)

 

Udover MRSA CC398 er der i Danmark beskrevet få tilfælde af andre MRSA typer hos dyr.

Forskellige typer af husdyr-MRSA

Der er forskellige typer af husdyr-MRSA. I Europa tilhører de næsten udelukkende typen MRSA CC398 og denne type dominerer også i USA, mens MRSA CC9 dominerer i Asien.
MRSA CC398 kan inddeles i PVL-negative og PVL-positive MRSA. PVL er et enzym, som visse typer af stafylokokker kan producere og som er associeret med udvikling af bylder. Husdyrstammen er PVL-negative, mens den PVL-positive er en human stamme, der ikke har noget med svin at gøre. Det vil sige, at når vi i Danmark benævner en MRSA som husdyr-MRSA, vil det være af typen MRSA CC398 og PVL-negativ.

I Danmark har man i perioden 2007-2017 altovervejende set PVL-negative MRSA CC398 tilfælde; 6.179 mod 103 PVL-positive.
I 2011 er der yderligere fundet en type MRSA i England samt Danmark, der synes associeret til kontakt med dyr, herunder køer og får. Denne type indeholder en variant af mecA resistensgenet - det såkaldte ”mecC” gen. Disse MRSA bakterier er efterfølgende vist at forekomme i mennesker helt tilbage til et tilfælde af blodforgiftning i 1975. I Danmark findes omkring 35-55 nye tilfælde af mecC pr. år - svarende til 1-2% af nye MRSA tilfælde. Disse bakterier synes ikke at være i stigning.

Forekomst af husdyr-MRSA hos mennesker

Den første smittede person med MRSA CC398 i Danmark er sporet tilbage til 2004. Antallet af nye tilfælde af husdyr-MRSA begyndte for alvor at stige i 2010 og er siden steget kraftigt.
Husdyr-MRSA udgjorde 34 % af alle nye MRSA-positive personer i 2017 og er den hyppigst fundne MRSA type (blandt 28 forskellige klonal komplekser).
Stigningen i husdyr-MRSA tilfældene har været særlig stor fra 2013 og frem. Dette er formentlig primært en konsekvens af den reviderede MRSA-vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som udkom i november 2012. Denne vejledning indførte kontakt til svin som en risikofaktor, der skulle spørges til ved indlæggelse. Ved bekræftende svar undersøges (podes) patienten for MRSA. Uagtet dette, er det absolutte antal af personer med husdyr-MRSA infektioner stigende, hvilket tyder på, at der også er en reel stigende forekomst af mennesker med husdyr-MRSA.
Siden 2007 er forekomsten af husdyr-MRSA steget meget kraftigt, og andelen af husdyr-MRSA udgjorde således 2 % i 2007, 13 % i 2011, 42 % i 2014, 39 % i 2015, 35 % i 2016 og 34 % i 2017.

MRSA og husdyr-MRSA

Figur 1. Udviklingen af husdyr-MRSA og andre MRSA typer (humane-MRSA)

Alder og køn

Da screeningsaktiviteten er forskellig i de forskellige landsdele og har varieret over tid, er følgende opgørelser baseret på data vedrørende personer, der (ved første registrering) havde infektion med MRSA.
I 2007-2017 registrerede Statens Serum Institut 6.189 personer smittet med husdyr-MRSA, og heraf havde 1.324 af personerne infektion. Der er igennem årene fundet flere tilfælde blandt mænd (59 %) end kvinder. Hovedparten af tilfældene findes hos personer i den erhvervsaktive alder.
husdyr MRSA gender diagram

Figur 2. Antal nye husdyr-MRSA tilfælde i perioden 2007-2017 fordelt på alder og køn

Geografisk forekomst

Geografisk er der store forskelle i forekomsten af mennesker med husdyr-MRSA infektioner med højest forekomst i Sydjylland, hvorefter kommer Nordjylland og Vestjylland - efterfulgt af Østjylland og Fyn.
Der er lav forekomst i Vest– og Sydsjælland og Bornholm, og husdyr-MRSA-infektioner er stort set fraværende på det øvrige Sjælland, herunder i København. Denne fordeling afspejler, hvor svinelandbrug findes i Danmark.

husdyr MRSA geografisk forekomst

Figur 3. Geografisk fordeling af antal nye MRSA og husdyr-MRSA tilfælde, 2007-2017.